Privacybeleid Rovac

Over ons privacybeleid

Rovac geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van dewebsite en de daarop ontsloten dienstverlening van Rovac. De ingangsdatum voor de geldigheid van dezevoorwaarden is 1 februari 2020, met het publiceren van een nieuwe versievervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevensvoor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevenseventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welkewijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermenen welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeftover ons privacybeleid kunt u contact opnemen metonze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt decontactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezenop welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel isontwikkeld met software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverleningaan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. IB

ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. IB Vision is op basis van de overeenkomst diewij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen tenemen. IB Vision maakt gebruik van cookies omtechnische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van desoftware, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting-en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigendoeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van dediensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen omverlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhoudingverplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor onsreguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office 365. Dezepartij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ommisbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk tevoorkomen. Office 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen alons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment

Voor het afhandelenvan een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van hetplatform van MultiSafePay. MultiSafePay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uwbankrekening- of creditcardnummer. MultiSafePay heeftpassende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. MultiSafePay behoudtzich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder teverbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden tedelen. MultiSafePay deelt in het geval van eenaanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens eninformatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uwpersoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafePay's dienstverlening waarvoor zij derdeninschakelen. MultiSafePay bewaart uw gegevens nietlanger dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviewsvia het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent uverplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt dezegegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyohpubliceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommigegevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review tegeven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delenwij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met hetdoel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tebeschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leverenvan de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyohtoestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot debescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelenvan Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zijderden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de reviewop het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een FunctionarisGegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionarisop de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u telaten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en Naeye Logisticsvoor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uwnaam, adres en woonplaatsgegevens met DHL en Naeye Logistics delen. DHLgebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL of Naeye Logistics onderaannemersinschakelt, stellen DHL en Naeye Logistics uw gegevens ook aan deze partijenter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhoudenvan onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten vanE-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details metbetrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor hetadministreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratieen boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden. Wij delen uwnaam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uwpersoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is totgeheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden danhierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van Bol.com en Marktplaats.nl. Als u viadeze platformen een bestelling plaatst dan delen Bol.com en Marktplaats.nl uwbestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uwbestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebbenpassende technische en

getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Wij verkopen (een deelvan) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platformeen bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevensmet ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaanvertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische enorganisatorische maatregelen getroffen om uwgegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uwgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dathet doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die uverstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als ugegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoorexpliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders danom aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van deovereenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens dieautomatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doelonze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uwIP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijkonderzoek

In voorkomende gevallen kan Rovac. op grond van een wettelijkeverplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband metfiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk gevalzijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen demogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uwgegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofielbewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst temaken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als eenvergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingendienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullenwij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebbenechter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naaraanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van degeldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalderechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons wordenverwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zichop deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik tevoorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reedsbekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres ofbijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval vaneen vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriftenen kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling diewij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wijuw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd hetrecht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uwpersoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met diestrekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van allegegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zichhebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd hetrecht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uwpersoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek metdie strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging datde gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd hetrecht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uwpersoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met diestrekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging datde gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd hetrecht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uwpersoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie opuw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij onsbekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wijhebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijnverwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval dedienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling vandatabestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomendegevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Rovac.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken inafwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullenwij afschriften en/of kopieën van gegevens diewij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerkingblijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerdeindividuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht vantoepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op metonze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze websiteworden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportageste krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijkverplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevensmet Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasetsinterpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Googlegebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichteadvertenties (Adwords) en overige Google-diensten enproducten.

Cookies van derde partijen

In het geval datsoftwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeldin deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allentijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Opdeze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe

Contactgegevens

Rovac
Fagotweg 3
4337 RC Middelburg

Contactpersoon voor privacyzaken

Erwin de Smet