Algemene voorwaarden

artikel 1.Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Rovac, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij

waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van

Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de

Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van

de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van

deze voorwaarden te verlangen.

9. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken of levering’ kan, naar gelang de context van

de betreffende bepaling sprake zijn van de levering van een goed of van de levering van

een dienst.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn

voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop

de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,

daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt

Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in

gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze

juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te

nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de

Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies

die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor

rekening en risico van de Wederpartij.

5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de

aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de

Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan

het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal

daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de

overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden

gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,

daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is

Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is

gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is

gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder

begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen

wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de

overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te

verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle

schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of

indirect ontstaan.

11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker

niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in

dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de

verhoging van de prijs voorMoeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of

regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et

cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer

bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de

overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling

3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit

een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien

bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

a) de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

c) de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is;

d) Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of

indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan

worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de

Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hü op generlei wijze gehouden

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

ontstaan.

6. Indien de Wederpartij

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling

is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in

overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich

meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker

anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging

zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -

ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor

de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker

vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij

zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer

en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het

bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht

zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de

overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan

het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door

Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het

moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens

de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker

verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247

boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden

op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in

op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte

gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De

Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom

van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten

overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag

worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om

Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede

tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter

inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot

deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij

voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of

wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen]

geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan

Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde

eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij

bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van

toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik

buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is

voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van

de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na

levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn

overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door

een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent

van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en t of

door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of

derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te

brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te

worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven

wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is

ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is

overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te

reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens

bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht

meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan

zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan

danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter

zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of

zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de

Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de

vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te

verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor

gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht

worden. WIn afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de

order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor

zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden.

7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrjfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

artikel 10 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het

moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrjwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere

dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in

gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde

van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van

de VVederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden

te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter

kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht

van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar

woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen

kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het

recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten

tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.